HUISHOUDELIJK REGLEMENT VTV 'DE ONRUST'

Algemene bepalingen

Artikel 1

-  De vereniging: De volkstuinvereniging ‘De Onrust’, opgericht op 24-04-1991.

-  Statuten: De statuten van de volkstuinvereniging ‘De Onrust’.

-  Huishoudelijk reglement(HR): Het huishoudelijk reglement van de volkstuinvereniging ‘De Onrust’.

-  Dagelijks bestuur(DB): De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de volkstuinvereniging ‘De Onrust’.

-  Algemene Vergadering(AV): De in de statuten bedoelde Algemene Ledenvergadering van de volkstuinvereniging ‘De Onrust’.

-  Onder een volkstuin wordt verstaan een perceel grond, behorende tot het complex van Volkstuinvereniging 'De Onrust', uitsluitend bestemd voor het recreatief kweken of telen van planten, bloemen en/of groenten.

-  Onder tuincomplex wordt verstaan het terrein dat onder beheer staat van volkstuinvereniging 'De Onrust'.

Artikel 2

-  Dit Huishoudelijk Reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

-  Bij verschillen tussen dit huishoudelijk reglement en de Statuten, heeft het bepaalde in de Statuten voorrang boven alles wat in het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

DE LEDEN

Artikel 3

-  Iedere huurder of huurster van een volkstuin is lid van de vereniging en moet meerderjarig zijn.

-  Zij die als kandidaat-lid ingeschreven wensen te worden, melden zich schriftelijk bij de secretaris. Het bestuur plaatst een kandidaat-lid op de ranglijst. Kandidaat-leden worden in volgorde van hun inschrijving opgeroepen voor vrijkomende tuinen.

-  Het bestuur kan in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling aan het bestuur, afwijken van de volgorde op de ranglijst.

-  Indien bezwaren tegen het kandidaat-lid worden ingebracht worden deze door het bestuur onderzocht op hun gegrondheid, waarna binnen veertien dagen over het lidmaatschap wordt beslist.

-  Zodra kandidaat-leden een volkstuin in huur verkrijgen, worden zij lid van de vereniging en betalen zij bij vooruitbetaling aan de penningmeester op de in dit HR vastgestelde wijze de tuinhuur en de contributie van het verenigingsjaar.

-  Daarnaast betalen zij de door de AV vastgestelde borgsom.

HET BESTUUR

Artikel 4

-  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, maar tenminste vijf personen, welke tijdens en door de AV uit de leden worden gekozen.

-  De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en treden na iedere zittingsperiode om toerbeurt af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden.

-  Allen zijn direct herkiesbaar.

-  De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld.

-  Ieder tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn/haar voorganger(ster).

Artikel 5

-  Ieder bestuurslid is gehouden binnen twee weken na aftreden of neerleggen van de functie alle op de vervulling van de beklede functie betrekking hebbende bescheiden en/of onder beheer zijnde materialen dan wel goederen van de vereniging aan de opvolger over te dragen en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen betreffende de nog lopende aangelegenheden.

Artikel 6

-  De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is belast met de leiding van alle vergaderingen welke door het bestuur zijn uitgeschreven.

-  Hij/zij zorgt met de medebestuursleden voor een juiste naleving van Statuten, HR en overige voorschriften van Overheidswege gegeven, alsmede van de besluiten van bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij regelt daarbij de te verrichten werkzaamheden, waartoe hij een delegerende en coördinerende functie vervult binnen het bestuur.

-  Hij/zij is gerechtigd de bestuursleden en leden hierop zonodig te controleren en is dus mede aansprakelijk voor nalatigheden van bestuursleden en leden, voor zover hij deze had kunnen voorkomen of goedmaken.

-  Hij/zij is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur.

-  Hij/zij kan alle stukken, uitgaande van de vereniging, zo hij zulks verlangt, mede ondertekenen.

-  Bij  ontstentenis of verhindering van de voorzitter treedt de vice-voorzitter intern in alle rechten en plichten van de voorzitter.

-  Bij tussentijds aftreden, bedanken of schorsing van de voorzitter wordt zijn/haar plaats ingenomen door de vice-voorzitter tot aan de eerstkomende AV, tijdens welke vergadering in de vacature behoort te worden voorzien.

Artikel 7

-  De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is plaatsvervangend voorzitter van de vereniging.

-  Hij/zij draagt zorg voor een juiste registratie van het ledenbestand van de vereniging op een wijze als door het bestuur is vastgesteld en verzorgt het tijdig doorgeven van alle mutaties in het ledenbestand aan de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen.

-  Hij/zij voert de administratie van de vereniging en verzorgt alle inkomende en uitgaande post.

-  Hij/zij beheert het archief van de vereniging.

-  Hij/zij bereidt de bestuurs- en ledenvergaderingen voor, stelt hiervoor de agenda op en notuleert deze vergaderingen.

-  Hij/zij is het aanspreekpunt binnen het dagelijks bestuur voor de leden van de vereniging.

-  Hij/zij regelt de uitgifte van de tuinen.

 

Artikel 8

-  De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is belast met het financiële beheer van alle zaken de vereniging betreffende.

-  Hij/zij draagt zorg voor het innen van alle gelden welke de vereniging toekomen en verricht alle betalingen welke de vereniging behoort te doen, met inachtneming van de hiervoor door het bestuur gestelde regels.

-  Hij/zij is gerechtigd alle gelden voor of namens de vereniging in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen middels behoorlijke kwitanties.

-  Hij/zij is gerechtigd tot het doen van uitgaven, welke tot de dagelijkse uitgaven van de vereniging kunnen werden gerekend, of welke uitgaven door het bestuur zijn goedgekeurd. Hij eist voor deze uitgaven kwitanties.

-  Hij/zij dient een nauwkeurige boekhouding  te voeren.

-  Hij/zij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn eigen gelden, goederen en waarden dienen te bewaren.

-  Hij/zij is te allen tijde verplicht aan het bestuur of aan diegene die hiertoe door het bestuur is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de bescheiden hierop betrekking hebbende, alsmede kascontrole toe te staan.

-  Hij/zij zorgt dat gelden en bijdragen, welke periodiek betaald dienen te worden, tijdig aan de rechthebbende  of rechtverkrijgenden betaalbaar worden gesteld.

-  De gelden, niet nodig voor directe betalingen, worden op een bank geplaatst  op naam van de vereniging.

-  Hij/zij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de dagelijkse uitgaven benodigd is. Het bedrag zal door het bestuur worden bepaald.

-  Het beleggen van gelden zal geschieden op een wijze als door het bestuur wordt bepaald.

-  Eventuele baten door renten en dergelijke vloeien in de kas van de vereniging.

-  Voor het verrichten van betalingen groter dan 500 euro per geval is de handtekening van de voorzitter vereist, terwijl voor het doen van betalingen welke 4000 euro te boven gaat, het hele dagelijks bestuur een handtekening dient te plaatsen.

-  Hij/zij is gehouden op de jaarlijkse AV verantwoording af te leggen van het gevoerde financiële beleid in het afgelopen verenigingsjaar, waarbij hij tevens de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar zal indienen.

-  Het financiële jaarverslag en de daarbij behorende begroting zal de leden schriftelijk worden aangeboden.

-  De controle op de geldmiddelen, welke controle zich ook zal uitstrekken over de doelmatigheid van het gevoerde financiële beleid, zal worden opgedragen aan de commissie van tenminste twee leden (+1 reserve), geen bestuursleden zijnde.

-  Bij ontstentenis of verhindering van de penningmeester treedt de vice-penningmeester, indien in het bestuur aanwezig, in alle rechten en plichten van de penningmeester.

-  Bij tussentijds aftreden, bedanken of schorsen van de penningmeester  wordt zijn functie waargenomen door de vice-penningmeester in alle rechten en plichten van de penningmeester en wordt in het bestuur de definitieve opvolging geregeld.

Artikel 9

-  Bestuursleden onthouden zich van het doen van mededelingen aan derden tot de volgende AV. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan van deze wijze van verantwoording worden afgeweken.

-  Alle besluiten, te nemen door het bestuur, zullen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling aan het bestuur, kan hiervan worden afgeweken door het op schrift stellen van een meerderheids- en een minderheidsverslag, waarna de AV binnen vier weken een uitspraak zal doen. In zo’n geval zal de uitvoering van een besluit worden opgeschort tot bedoelde AV.      

DE GELDMIDDELEN

Artikel 10

Leden en kandidaat-leden van de vereniging dienen een of meer van de volgende bijdragen te betalen, welke bedragen jaarlijks worden vastgesteld door de AV:

-  Voor kandidaat-leden: n.v.t.

-  Voor leden: lidmaatschapscontributie per jaar, tuinhuur per centiare (m²) per jaar en een borgsom.

-  Een in de loop van een boekjaar (kalenderjaar) toegetreden lid is de volledige contributie over dat jaar verschuldigd.

 

Artikel 11

Alle betalingen ten gunste van de vereniging zullen op een der volgende manieren geschieden:

-  Door storting of overmaking op IBAN NL92 RABO 0169923193 ten name van de penningmeester van de volkstuinvereniging “De Onrust” te Brielle.

-  Alle betalingen dienen behoorlijk te zijn omschreven met vermelding van factuurnummer, naam, tuinnummer en tuingrootte in (centi)are.

DE TUINHUUR.

Artikel 12

-  De tuinhuur wordt aangegaan voor een periode van één jaar, lopend van 1 januari t/m 31 december van enig jaar en is zonder opzegging van jaar tot jaar doorlopend.

-  De tuinhuur wordt aangegaan door het ondertekenen (in tweevoud) van een door het bestuur opgestelde huurovereenkomst.

Artikel 13

-  De huurpenningen, contributie en eventuele overige betalingen worden, voor zover deze niet door de overheid worden bepaald, vastgesteld door de AV.

-  Het verschuldigde bedrag moet per jaar bij vooruitbetaling voor 1 mei worden voldaan aan de penningmeester op de wijze zoals in artikel 11 van dit HR is bepaald.

Artikel 14

-  Het tuinieren geschiedt, in overeenstemming met het bepaalde in de Statuten en in dit HR.

-  Leden worden geacht de op de door hen gehuurde grond aanwezige opstallen en alle overige goederen in volle eigendom te bezitten, welke eigendommen overigens strekken tot onderpand van de uit de huurovereenkomst of uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeiende verplichtingen.

-  Het is verboden om op een tuin gewassen te telen, waarvoor van overheidswege beperkende maatregelen in verband met plantenziekten zoals aardappelmoeheid en andere gewasziekten van toepassing zijn, zonder de daarvoor geldende voorschriften zoals vruchtwisseling en het voorkomen van verspreiden van de ziekte strikt na te leven.

-  Bij ziekte of overlijden van een lid kan een der gezinsleden in aanmerking komen voor het huren van de tuin, mits deze als lid van de vereniging wordt toegelaten. Wensen deze van dit recht tot overname geen gebruik te maken, dan regelt het bestuur de overname.

BEEINDIGING HUUROVEREENKOMST

Artikel 15

De huurovereenkomst eindigt door:

-  Opzegging van de tuinhuur.

-  Bedanken voor het lidmaatschap.

-  Overlijden van een lid.

-  Vervallenverklaring van het lidmaatschap door het bestuur, overeenkomstig artikel 8 van de Statuten en artikel 17 van dit HR.

Artikel 16

-  Bij beëindiging van de huurovereenkomst door bedanken van het lid, moet uiterlijk binnen acht dagen alles van de tuin zijn verwijderd, tenzij de opvolger een en ander van hem overneemt.

-  Indien een lid onherroepelijk is vervallen verklaard van zijn lidmaatschap van de vereniging, is hij/zij gehouden binnen de in de uitspraak van het bestuur genoemde termijn zijn eigendommen van de tuin te verwijderen, tenzij de opvolger een en ander van hem overneemt.

-  Niet verwijderde eigendommen worden na het verstrijken van de genoemde termijn van de tuin verwijderd voor rekening en risico van de eigenaar.

-  Reeds betaalde huurpenningen en borgsommen worden in geval van vervallenverklaring niet terugbetaald, terwijl nog verschuldigde gelden alsnog dienen te worden voldaan.

-  Indien opzegging niet, met een opzeggingstermijn van één maand, vóór 31 december van enig jaar (dus uiterlijk 30 november) is geschied, blijven huur en contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

-  In bijzondere gevallen, dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, is dit bestuur bevoegd om van genoemde bepalingen af te wijken.

VERVALLEN-VERKLARING

Artikel 17

De leden die:

-  hun tuin verwaarlozen,

-  hun contributie, huurpenningen en overige betalingen niet op de gestelde tijden voldoen,

-  de Statuten, het HR of de besluiten van de AV niet stipt navolgen of in strijd ermee handelen,

-  anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen en/of overlast bezorgen,

-  kunnen door het bestuur van de vereniging van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard.

-  Deze vervallenverklaring zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste tweemaal schriftelijk is gewaarschuwd en hij/zij niet binnen veertien dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven. De tweede waarschuwing zal hem/haar aangetekend worden toegezonden.

-  Indien een betrokken lid niet ade-uaat heeft gereageerd op de schriftelijke waarschuwingen van het bestuur, kan het bestuur overgaan tot het uitspreken van de vervallenverklaring van het lidmaatschap, overeenkomstig artikel 8 van de Statuten.

 

TOEGANG TOT HET TUINCOMPLEX EN DE TUINEN

Artikel 18

-  Het bestuur van de vereniging kan in het belang van de rust en de goede orde, eventueel openings- en sluitingsuren van het volkstuincomplex vaststellen.

-  Kinderen zonder geleide kunnen bij overlast van een tuin of van het volkstuincomplex worden verwijderd.

Artikel 19

-  De leden zijn verplicht op de tuin die werkzaamheden toe te staan, welke het bestuur nodig acht voor de instandhouding en/of verbetering van het complex.

INDELING, AANLEG EN ONDERHOUD TUINEN

Artikel 20

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem/haar verhuurde grond, doch is verplicht:

-  Zijn/haar tuin en eventuele opstallen van het begin af aan in goede staat te brengen en geregeld te onderhouden.

-  Een hoofdpadgedeelte dat voor en eventueel naast zijn/haar tuin is gelegen, vrij te houden van begroeiing.

-  Eventuele greppels en/of sloten welke aan zijn /haar tuin grenzen, schoon en geschikt te houden voor een behoorlijke afwatering.

-  Eventuele greppel- en /of slootbermen vrij te houden van ongewenste begroeiing en het gras regelmatig te maaien.

-  De tuin ieder jaar voor 1 april schoon en plantklaar te hebben.

-  Een tuinnummerbord op een voor ieder in het ooglopende plaats aan te brengen. aan de linkerzijde van de tuin, ter hoogte van een tussenpad.

-  Opgaande vaste beplanting, opstallen en alle hiermee vergelijkbare zaken, minimaal anderhalve meter uit de bovenkant van een sloot, greppel, windsingel of tuingrens te plaatsen.

Artikel 21

-  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14, 20, 22 en 35 van dit HR zijn de leden in hun tuin geheel vrij in het telen van gewassen naar eigen keuze.

Artikel 22

-  Het planten van hoog opgaand geboomte is niét toegestaan.

-  Klein fruit en lage struiken tot één meter hoogte mogen tot één meter van de scheidingslijn worden geplant, maar moeten  wel minimaal anderhalve meter uit de bovenkant sloot worden gehouden. De afstandsmaten zijn minimum maten.

Artikel 23

-  Afscheidingen tussen en hekken langs de tuinen worden alléén in onderling overleg tussen de betrokken huurders én in overleg met de Commissie van Toezicht en Advies (CTA) opgericht. Zij moeten vervolgens terdege door de huurders worden onderhouden. Zie ook artikel 29 van dit HR.

VERBODSBEPALINGEN

Artikel 24

-  De tuin mag in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van het bestuur aan anderen worden wederverhuurd, onderverhuurd of in gebruik worden afgestaan of gegeven.

Artikel 25

Het is op het volkstuincomplex verboden om:

-  Plakkaten en/of drukwerk aan te brengen en/of te verspreiden zonder voorkennis van en goedkeuring door het bestuur.

-  Vuil of andere afvalstoffen achter te laten anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen.

-  De sloten en/of de paden te versperren of te verontreinigen.

-  Buiten de tuinen greppels langs de paden te graven zonder de toestemming van het bestuur.

-  Afval te verbranden.

-  Afrasteringen te verbreken en grenspalen te beschadigen of te verplaatsen.

-  Ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander te betreden.

-  Honden of katten los te laten lopen (artikel 16, derde lid Flora- en faunawet).

-  De gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken.

Artikel 26

-  Bij herhaalde overtreding van een van deze verbodsbepalingen kan worden overgegaan tot vervallenverklaring van het lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 17 van dit HR en artikel 8 van de Statuten.

COMMISSIES

Artikel 27

-  In het belang van het volkstuincomplex en de vereniging kunnen door het bestuur met goedkeuring van de AV commissies worden benoemd.

-  De in te stellen commissies kunnen vaste commissies of bijzondere commissies zijn.

-  Als vaste commissies worden aangemerkt de Kascontrolecommissie en de Commissie van Toezicht en Advies (CTA).

-  De commissies worden gevormd uit de leden.

-  De wijze van werken van de commissies wordt vastgesteld in overleg met het bestuur.

-  De commissies brengen van hun activiteiten verslag uit aan de AV.

DE KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 28

-  Ter controle van het financieel beheer van de vereniging wordt door de AV uit de leden een kascontrolecommissie benoemd.

-  Deze bestaat uit twee leden en één reservelid die geen lid van het bestuur of een andere commissie mogen zijn.

-  De leden van de commissie worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar, jaarlijks treedt eenderde deel van de commissie af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

-  Aftredende leden zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.

-  Bij tussentijds aftreden van een commissielid wordt dit opgevolgd door een reserve-commissielid, waarna op de eerstvolgende AV in de vacature wordt voorzien.

-  De commissie controleert tenminste éénmaal per jaar de boeken en alle overige hierbij behorende bescheiden en kasstukken.

-  De commissie kan het bestuur adviseren in alle zaken van financieel beleid van de vereniging.

-  De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden totdat zij verslag van hun bevindingen hebben uitgebracht aan de AV.

DE COMMISSIE VAN TOEZICHT EN ADVIES (CTA)

Artikel 29

-  Voor het toezicht op en het regelend optreden bij het plaatsen van opstallen op de individuele tuinen wordt door de AV een commissie benoemd.

-  Deze commissie houdt tevens toezicht op het onderhoud van tuinen, sloten, greppels, paden, lanen, heggen, afrasteringen en alle overige tot het volkstuincomplex behorende onderdelen.

-  De commissie bestaat uit tenminste drie leden.

-  De leden van de commissie worden gekozen voor een periode van drie jaar, ieder jaar treedt eenderde deel van de commissie af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

-  De commissie neemt deel aan de bestuursvergaderingen.

Artikel 30

-  Voor het optrekken van ieder bouwwerk of bouwsel is toestemming van de Commissie van Toezicht en Advies (CTA)vereist. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-  De vereiste bouwplannen moeten door het betrokken lid aan de commissie worden voorgelegd.

-  De oppervlakte van de te bouwen opstallen, inclusief hobbykasjes mag nooit meer bedragen dan tien procent van het gehuurde tuinoppervlak, met een maximum van veertig vierkante meter.

-  De definitieve plaats van de opstallen moet altijd door de commissie als bestuursorgaan worden bepaald.

-  Alle opstallen moeten tenminste anderhalve meter vanaf de bovenkant sloot en anderhalve meter vanaf de scheidingslijn met aanliggende tuinen en/of paden zijn gelegen.

-  De nok van de opstallen inclusief hobbykasjes moet bij voorkeur in de lengterichting van de tuin worden geplaatst en mag niet hoger zijn dan maximaal drie meter vanaf het maaiveld.

-  De hoofdkleur van de te bouwen opstallen, met uitzondering van een aluminium hobbykas, moet een aan de commissie ter goedkeuring voorgelegde tint van de kleur donkergroen zijn.

-  Opbergkisten moeten achter in de tuin worden geplaatst op minstens anderhalve meter uit de bovenkant van de sloot en één meter vanaf de scheidingslijn.

-  Platglasbakken moeten minstens anderhalve meter vanaf de voorkant van de tuin worden geplaatst, minstens anderhalve meter vanaf de bovenkant sloot en één meter vanuit de scheidingslijn.

Artikel 31

-  De commissie heeft tot taak alle werkzaamheden welke tot onderhoud, verfraaiing en verbetering van het volkstuincomplex nodig zijn uit te voeren of uit te laten voeren.

-  Geconstateerde afwijkingen en/of nalatigheden worden middels het dagelijks bestuur ter kennis gebracht aan het betrokken lid, waarna kan worden overgegaan tot toepassing van artikel 17 van dit HR en artikel 8 van de Statuten.

-  De commissie heeft het beheer over alle materialen van het volkstuincomplex en ziet toe op doelmatig gebruik en goed onderhoud van alle tot het tuincomplex behorende gereedschappen.

Artikel 32

Het is verboden:

-  Met het bouwen van enig bouwwerk te beginnen zonder in het bezit te zijn van de toestemming van het bestuur of deCommissie van Toezicht en Advies (CTA).

-  Bij de bouw van opstallen af te wijken van de aan de commissie overlegde tekeningen.

-  Bij de bouw ondeugdelijk materiaal te gebruiken, een en ander ter beoordeling van de commissie.

-  Afvalwater in de sloten te lozen.

Zie ook artikel 35 van dit HR.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 33

-  Alle leden zijn verplicht hetgeen is bepaald in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering stipt op te volgen.

Artikel 34

-  In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur, met inachtneming van de rechten van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 35

-  Het in dit Huishoudelijk Reglement bepaalde laat onverlet datgene wat elders in publiekrechtelijke wetgeving is geregeld.

Artikel 36

-  Vaststelling, aanvulling en/of wijziging van dit Huishoudelijk Reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Ledenvergadering met gewone meerderheid.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Volkstuinvereniging 'De Onrust' op 2 februari 2004.

 

De voorzitter:            J.J.L. Huber

 

De secretaris:            L.P. Jansen

 

De penningmeester: J. Tuk