VTV De Onrust

Aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een opstal

Naam:

Tuinnummer en aantal vierkante meter tuin:

Aantal vierkante meter reeds bebouwd:

Datum aanvraag:

Geplande datum aanvang plaatsing:

Type opstal (schuur of kas of ….) :

Aantal bijlagen:

 

Er dienen tekeningen in tweevoud te worden ingediend, van bovenaanzicht, zijaanzicht envooraanzicht met de exacte maatvoering en de ligging op het gehuurde perceel te worden bijgevoegd!

 

Voor akkoord, de Commissie van Toezicht en Advies:

 

Handtekening                                         Handtekening                                            Handtekening

 

 

 

 

d.d.                                                      d.d.                                                           d.d.

 

Graag het ingevulde formulier en bijlagen inleveren in de zwarte brievenbus bij poort 3.

Enkele belangrijke voorwaarden waaraan een nieuw te plaatsen opstal dient te voldoen:

- De oppervlakte van de te bouwen opstallen inclusief kassen en bestaande opstallen magnooit meer bedragen dan tien procent van het gehuurde tuinoppervlakte met een maximumvan veertig vierkante meter;

- De ligging van de kas of schuur met de ingang richting de Sint-Catharijne Kerk (Langesingel) en mag niet hoger zijn dan maximaal drie meter vanaf maaiveld. Alleen zadeldaken wordentoegestaan;

- De hoofdkleur van de te bouwen opstallen, met uit zondering van een aluminium kas, moetstandaard donkergroen zijn;

- E.e.a. is terug te vinden in het huishoudelijk reglement dat is terug te vinden op onzewebsite:https://www.vtvdeonrust.nl/.