Pastinaak rösti met paddestoelen

Ingrediënten
Voor 2-3 personen
150 g pastinaak

1 kleine rode ui
30 g kikkererwtenmeel
50 ml water
zout en peper
1 el verse rozemarijn
½ el verse salie
200 g gemengde paddenstoelen
1 teen knoflook
2 rijpe vijgen
bieslook
olijfolie

Bereidingswijze

 • Maak de paddenstoelen schoon en snijd of scheur ze eventueel in wat kleinere stukjes.
 • Pel en snipper de knoflook.
 • Verhit een koekenpan, doe er 2 eetlepels olijfolie in en bak hierin de paddenstoelen en de knoflook zachtjes tot het grootste deel van het vocht uit de paddenstoelen verdampt is en de knoflook zacht is. Houd de paddenstoelen warm of warm ze nog even op als de pastinaak rösti bijna klaar is.
 • Schil de pastinaak en rasp hem grof. Pel en snipper de ui.
 • Verhit een koekenpan, doe er 2 eetlepels olijfolie in en bak hierin de pastinaak en de ui een paar minuten tot de ui zacht begint te worden.
 • Snijd de rozemarijn en de salie fijn.
 • Meng het kikkererwtenmeel met de rozemarijn, de salie en peper en zout naar smaak. Schenk het kikkererwtenmeel mengsel bij de pastinaak en roer kort even door.
 • Verdeel het pastinaak mengsel gelijkmatig over de bodem van de koekenpan en bak dit zachtjes tot de bovenkant droog en de onderkant goudbruin is. Keer de pastinaak rösti met behulp van een bord om en bak ook de andere kant goudbruin.
 • Snijd de vijgen allebei in 8 partjes. Snijd de bieslook.
 • Laat de pastinaak rösti op een bord glijden, schep de paddenstoelen bovenop de rösti en verdeel de stukjes vijg en de bieslook over de paddenstoelen.

Pompoen + palmkool

Ingrediënten:

 • Flespompoen
 • Palmkool
 • 1 ui
 • 1 theelepel laurierbladpoeder
 • 8 blaadjes salie
 • Zout
 • Peper
 • vegetarische reepjes of oesterzwammen

Werkwijze:

-Kook de fijngesneden palmkool met de laurierbladpoeder of hele bladen

-Zet de oven aan op 200 graden.

-Schil en snijd de pompoen in blokjes van ong. 2x2 cm.

-Verspreid ze over de bakplaat en strooi er wat zout en peper over.

-Schuif ze voor 20 minuten in de oven.

-Bak de vegareepjes

-Snijd de ui fijn en bak hem samen met de vegareepjes verder.

-Laat de fijngesneden salie meebakken.

-Palmkool afgieten en toevoegen.

-Geroosterde pompoen toevoegen.

-Klontje boter en eventueel een beetje water erbij.

-Smullen maar.

© Jan en Janny van de Velde

VTV De Onrust

Aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een opstal

Naam:

Tuinnummer en aantal vierkante meter tuin:

Aantal vierkante meter reeds bebouwd:

Datum aanvraag:

Geplande datum aanvang plaatsing:

Type opstal (schuur of kas of ….) :

Aantal bijlagen:

 

Er dienen tekeningen in tweevoud te worden ingediend, van bovenaanzicht, zijaanzicht envooraanzicht met de exacte maatvoering en de ligging op het gehuurde perceel te worden bijgevoegd!

 

Voor akkoord, de Commissie van Toezicht en Advies:

 

Handtekening                                         Handtekening                                            Handtekening

 

 

 

 

d.d.                                                      d.d.                                                           d.d.

 

Graag het ingevulde formulier en bijlagen inleveren in de zwarte brievenbus bij poort 3.

Enkele belangrijke voorwaarden waaraan een nieuw te plaatsen opstal dient te voldoen:

- De oppervlakte van de te bouwen opstallen inclusief kassen en bestaande opstallen magnooit meer bedragen dan tien procent van het gehuurde tuinoppervlakte met een maximumvan veertig vierkante meter;

- De ligging van de kas of schuur met de ingang richting de Sint-Catharijne Kerk (Langesingel) en mag niet hoger zijn dan maximaal drie meter vanaf maaiveld. Alleen zadeldaken wordentoegestaan;

- De hoofdkleur van de te bouwen opstallen, met uit zondering van een aluminium kas, moetstandaard donkergroen zijn;

- E.e.a. is terug te vinden in het huishoudelijk reglement dat is terug te vinden op onzewebsite:https://www.vtvdeonrust.nl/. 

 

 

Statuten

Heden  de  zestiende  juli negentienhonderd een en negentig,  zijn voor mij,  mr.  Pieter Jan  Buijtink,  notaris  ter  standplaats  Brielle,  verschenen:  

1.   de  heer  JOHANNES  JACOBUS  LEONARDUS  HUBER,   docent,  wonende te 3231  CS  Brielle,  Van  Almondeweg 50, volgens  zijn  verklaring 

geboren  te  Schiedam op  vijftien  juli  negentienhonderd    acht  en  dertig;

2.  de  heer  LODEWIJK  PETRUS  JANSEN,  kok,  wonende  te 3231  VM    Brielle,  Vrouwenhoflaan  9,   volgens  zijn  verklaring  geboren te  Brielle  op een en dertig december negentienhonderd  acht  en  dertig,

ten  deze  handelende  in  hun  hoedanigheid  van  voorzitter  en

secretaris  van  de  te  Brielle  gevestigde  vereniging  Volkstuinvereniging  Onrust  en  als  zodanig  deze  vereniging  overeenkomstig  het  bepaalde  in  artikel 13  van  haar  statuten  vertegenwoordigende.

De  comparanten  verklaarden  ter  uitvoering  van  het  besluit van  de  algemene  vergadering  van  deze  vereniging  gehouden  te Brielle  op  twee  en  twintig  mei  negentienhonderd  een en negentig  de  statuten  in  een  notariele  akte  vast  te  leggen  ter verkrijging  van  volledige  rechtsbevoegdheid.

De  comparanten  verklaarden  dat  de  statuten  van  gemelde  vereniging  luiden  als  volgt:

STATUTEN:

Naam  en  zetel

Artikel 1.

1.  De  vereniging  draagt  de  naam Volkstuinvereniging

DE  ONRUST.

2. De  vereniging  is  gevestigd  te  Brielle.

3. De  vereniging  bezit  volledige  rechtsbevoegdheid.

4. De  vereniging  is  ingeschreven  in bet  Verenigingen

register,   dat  wordt  bijgehouden bij  de  Kamer van  Koophandel

en  Fabrieken  te  Rotterdam.

Doel  en  middelen

Artikel 2.

1. De  vereniging  heeft  ten  doel  het  uitoefenen  en bevorderen

van  het  tuinieren  als  amateur  in  de  ruimste  zin  des woords.

2.   De  vereniging  tracht  dit  doel  ondermeer  te bereiken door:

a.  het  beheren  van  een  volkstuincomplex;

b.  alle  wettige  middelen  die  aan het doel  bevorderlijk kunnen  zijn.

 

Duur  en  boekjaar

Artikel 3.

1.   De  vereniging  is  opgericht  op  twee  en  twintig mei  negen tienhonderd een en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.  Het  verenigingsjaar,  tevens boekjaar,  valt  samen met het kalenderjaar,  met  dien  verstande  dat het  eerste boekjaar

loopt  van  twee  en  twintig mei  negentienhonderd een en negentig  tot en met een en dertig december negentienhonderd een en negentig.

 

Inrichting

Artikel 4.

1. Organen  van  de  vereniging  zijn:  het bestuur  en de  algemene  vergadering,   alsmede  alle  overige personen  en commissies,

die  krachtens  de  statuten door de algemene vergadering belast  zijn  met  een  nader  omschreven taak en aan wie daarbij         -

door  de  algemene  vergadering beslissingsbevoegdheid is  toegekend.

2. De  organen  van  de  vereniging  als bedoeld  in  lid 1  bezitten  geen  rechtspersoonlijkheid.

 

Leden  en  kandidaat  leden

Artikel 5.

1.  Als  lid  kunnen  warden  toegelaten meerderjarige  natuurlijke  personen,  aan  wie  naar het oordeel  van het bestuur een 

tuin  als  in  lid 2  bedoeld  in  gebruik  kan  worden  gegeven.

2.  leder  lid  heeft  recht  op het  gebruik van  een door het bestuur  aan hem  aan  te  wijzen  volkstuin.

3.  Als  kandidaat-lid  kunnen worden  toegelaten meerderjarige natuurlijke  personen  die  schriftelijk  te kennen hebben gege-

ven  een  tuin  als  in  lid 2  bedoeld  in  gebruik  te  willen  nemen,   doch  voor  wie  nog  geen  tuin beschikbaar  is.

 

Toelating

Artikel 6.

1.  Het  bestuur  beslist  omtrent  de  toelating  van  leden  en/of kandidaat-leden.

2.   Bij  niet-toelating  als  lid  kan de  algemene vergadering alsnog  tot  toelating  besluiten.

 

Aanvang  lidmaatschap

Artikel 7.

1.    Het  lidmaatschap  vangt  aan  bij  de  toetreding  tot de  vereniging.

2.  Het moment  van  toetreding  moet blijken  uit  een door het  bestuur  schriftelijk  verstrekte  kennisgeving  van  toelating.

 

Einde  lidmaatschap

Artikel 8.

1.    Het  lidmaatschap  eindigt:

a.    door  overlijden  van het  lid;

b.    door  opzegging  door  het  lid;

c.    door  opzegging  namens  de  vereniging;

d.   door  ontzetting     (royement).

2.    Bij  overlijden  kan het  lidmaatschap  desgewenst  overgaan op  de  echtgenoot/echtgenote  of  een  van  de  wettige  erfgenamen

in  de  eerste  graad  of  een  stiefkind,  mits  aan het  gestelde  in  artikel 5,   lid 1,   wordt  voldaan  en  mits  betrokkene  bij een  andere volkstuindersvereniging  niet  is  geroyeerd.

Een  lid  kan  bij  het  verenigingsbestuur  een  schriftelijk  verzoek  indienen  om  na  zijn  overlijden  een  bepaalde  relatie

voor  anderen  in  aanmerking  te  laten komen  voor  de  overname van  zijn  tuinhuur,  welke  relatie  zonodig  de  opstallen  en

dergelijke  van  de  erfgenamen  dient  over  te  nemen.

Het  verenigingsbestuur  zal  zijn beslissing  schriftelijk  aan het  betrokken  lid  mededelen.

3.   Opzegging  door  het  lid  kan  tegen het  einde  van het verenigingsjaar  en  met  inachtneming  van  een opzegtermijn van           

acht  weken,   schriftelijk  geschieden  aan het bestuur.  In bijzondere  gevallen  kan het bestuur  ten  gunste  van het  lid hiervan  afwijken.

4.   Opzegging  namens  de  vereniging kan  geschieden,  mits met goedkeuring  van  de  algemene  vergadering,  tegen het  einde van het  verenigingsjaar met  inachtneming  van  een opzegtermijn van  vier  weken  en  mits  schriftelijk  door het bestuur aan het lid  bekend  gemaakt,  wanneer:

a.  een  lid  heeft  opgehouden  aan  de  vereisten, door de statuten  voor  het  lidmaatschap  opgesteld,  te  voldoen  en

b.  wanneer  redelijkerwijs  van  de  vereniging  niet  gevergd kan

  worden  het  lidmaatschap  te  laten  voortduren.

5.   Ontzetting  kan  alleen  door het  bestuur  worden  uitgesproken,  wanneer  een  lid  in  strijd  met  de  statuten,   reglementen

of  besluiten  van  de  vereniging  handelt  of  de  vereniging  op      onredelijke  wijze  benadeelt,  daar  schriftelijk  door het bestuur  op  wordt  gewezen  doch  in  zijn  handelen  volhardt.

a.  Degene,   ten  aanzien  van  wie  een besluit  tot  ontzetting is  genomen,  wordt  ten  spoedigste  schriftelijk  van  het        

besluit,  met  opgave  van  redenen,   in  kennis  gesteld.

Hem  staat  binnen  vier  weken  na  ontvangst  van  de  kennisgeving  beroep  op  de  algemene  vergadering  open,  hetwelk         

schriftelijk  moet  worden  ingediend  bij  de  secretaris.

b.   Tenzij  het  betrokken  lid  te  kennen  geeft  dat het  beroep  behandeld  kan  worden  op  de  eerstvolgende  door  het  bestuur

voorgenomen  algemene  vergadering,   roept  het  bestuur  binnen  vier  weken  na  ontvangst  van  het  ingediende  beroep  een

algemene  vergadering  bijeen  ter  behandeling  van  het  beroep.

Het  betrokken  lid  wordt  in  de  gelegenheid  gesteld  om  zich tijdens  de  behandeling  van  het  beroep  op  de  algemene  ver-

gadering  te  verdedigen.

c.   Gedurende  de  beroepstermijn  en hangende  het  beroep  is  het betrokken  lid  geschorst,   evenwel  met  dien  verstande  dat hij  bevoegd  is  de  algemene  vergadering,  waarin  op het  beroep  wordt  beslist,  voor  wat  betreft  dat  agendapunt,  de

behandeling  van het beroep bij  te  wonen  en  daar het woord te  voeren.

Het  betrokken  lid  heeft  geen  stemrecht.

 

Geldmiddelen

Artikel 9.

De  geldmiddelen  worden  gevormd  door:

a.  inleggelden;

b.  contributies;

c.  baten  van  het  in  gebruik  geven van  grond;

d.  gekweekte  rente;

e.  toevallige  baten.

 

Jaarlijkse  bijdrage  en  andere  verplichtingen

Artikel 10.

1.   De  leden  en  kandidaat-leden  zijn  gehouden tot het betalen van  een  jaarlijkse  bijdrage,  zoals  die door de algemene ver-

gadering  is  vastgesteld.

Wanneer het  lidmaatschap  in  de  loop van een boekjaar eindigt,  blijft  niettemin de  contributie voor het gehele  jaar           -

verschuldigd.

2.  Op  grond  van  sociale  indicatie is het bestuur bevoegd maar  niet  verplicht  in,   naar haar  oordeel  noodzakelijke gevallen,  gehele  of  gedeeltelijke  ontheffing van de verplichting  tot  het  betalen  van  de  jaarlijkse  bijdrage  te verlenen.

3.   Hoogte  en  karakter  van  de  jaarlijkse  bijdrage,  alsmede van  de  inleggelden,  worden  jaarlijks  in  de  algemene vergadering  vastgesteld.

4.  De  leden  zijn verplicht de hun tot gebruik aangewezen tuin  goed  en  regelmatig  te  onderhouden.

5.   De  leden  zijn  gehouden  tot het betalen  van  een periodieke vergoeding  wegens  het  gebruik  van  de hun  toegewezen tuin,

zoals  deze  door  de  algemene  vergadering  is  vastgesteld.

De  hoogte  van  deze  vergoeding  wordt  vastgesteld  op basis  van de  gemeten  oppervlakte (in  vierkante  meters  of hectaren).

6.   De  leden  zijn  verplicht:

a.  de  statuten  en  reglementen  van  de  vereniging,  alsmede  de besluiten  van  de  organen, als bedoeld in artikel 4 lid 1

na  te  leven;

b.  de belangen  van  de  vereniging  niet  te  schaden.

7.  Behalve  de  in  deze  statuten  vermelde verplichtingen kunnen in  naam  van  de  leden  geen  verplichtingen  worden  aangegaan, dan  nadat  het bestuur  daartoe door  de algemene  vergadering  vertegenwoordigingsbevoegd  is  verklaard.

 

Het  bestuur (benoeming   schorsing   ontslag)

Artikel 11.

1.  Het bestuur  van  de  vereniging wordt  door de  algemene vergadering  uit  de  leden  benoemd.

2.  Het  bestuur  van  de  vereniging  bestaat  uit  ten  minste  vijf leden.

3.   De  bestuursleden  wordt  gekozen  voor  de  tijd  van  drie jaar.

4.   De  voorzitter  wordt  in functie gekozen;  de andere  functies  worden  door  het  bestuur  onderling  verdeeld.

5.  Elk  bestuurslid  treedt  af,   volgens  een  door het bestuur op  te  maken  rooster  van  aftreding.

De  aftredende  is  terstond  herkiesbaar.  Wie  in  een  tussentijdse  vacature  wordt  benoemd,   neemt  op  het  rooster  de plaats  van  zijn  voorganger  in.

6.   De  verkiezing  van  bestuursleden  geschiedt  zo  mogelijk  uit meer  kandidaten  dan  er  vacatures   in  het  bestuur  zijn.

De  verkiezing  geschiedt  uit  een  voordracht  van het bestuur en/of tien  leden.

7.  Een bestuurslid kan,  ook  al  is  hij  voor  een bepaalde  tijd benoemd,   te  allen  tijde door het bestuur  tot  de  eerstkomende

algemene  vergadering  worden geschorst,  indien:

a.  hij  in  strijd met de wet,  de  statuten,  reglementen en/of besluiten  van  de  vereniging handelt;

b.  hij  de  belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.

In  de  eerstkomende  algemene  vergadering  wordt het  ontslag of de  schorsing  ter beslissing voorgelegd aan de  leden.

Deze  vergadering  dient binnen  een maand  na het ontslag of de schorsing  te  worden  uitgeschreven.

Het  bestuurslid  dat  is  ontslagen danwel geschorst casu quo zijn  functie  heeft  neergelegd,  is  verplicht de  in  zijn bezit

zijnde  administratieve bescheiden  en verdere  eigendommen van de  vereniging  binnen  veertien dagen  over  te  dragen  aan  een   door het  bestuur  aan  te  wijzen bestuurslid.

8.  Het  bestuurslidmaatschap  eindigt met  onmiddellijke ingang:

a.  bij  overlijden  van het bestuurslid;

b.  bij  beëindiging  van het  verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.

 

Taak  en  bevoegdheid

Artikel 12.

1.  Het  bestuur  is  belast  met  het besturen  van de  vereniging met  uitzondering  van  die  handelingen  als  zodanig  in  de  statuten  vermeld.

2.  Uit het  bestuur  wordt het  dagelijks  bestuur  gevormd,  bestaande  uit  de  voorzitter,   secretaris  en  penningmeester,  aan

welk  college  de  dagelijkse  leiding  van  de  vereniging  wordt  opgedragen.

3.  Indien  het  aantal  bestuursleden  beneden  vijf  is  gedaald, blijft  het  bestuur  bevoegd.

Het  is  echter  verplicht  zo  spoedig  mogelijk -in  ieder  geval binnen  drie  maanden - een  algemene  vergadering  te beleggen, waarin  de  voorziening in  de  open  plaats  of  de  open  plaatsen aan  de  orde  komt.

4.  Het  bestuur  is,  mits  met  goedkeuring  van  de  algemene  vergadering,  bevoegd  tot  het  sluiten  van  overeenkomsten  tot  het kopen,  huren,   verhuren,   vervreemden  of  bezwaren  van  onroerende  goederen,  het  sluiten  van  kredietovereenkomsten  en het sluiten  van  overeenkomsten  waarbij  de  vereniging  zich  als borg  of  hoofdelijke  medeschuldenaar  verbindt,   zich  voor  een derde  sterk  maakt  of  zich  tot  zekerheidstelling  voor  een schuld  van  een  derde  verbindt.

Op  het  ontbreken  van  deze  goedkeuring  kan  door  en  tegen  derden  geen  beroep  worden  gedaan.

In  gebruik  geven  van  volkstuinen  van  het  eigen  complex  valt buiten het bepaalde  in  dit  lid.

5.  Het bestuur  is,  mits  met goedkeuring  van de  algemene  vergadering,   bevoegd  tot  het  opleggen  van  boete  en/of  andere

maatregelen.

Tegen deze maatregel  is  beroep mogelijk op de  algemene vergadering.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 13.

De  vereniging  wordt  in  en buiten  rechte  vertegenwoordigd:

1. door  het  dagelijks  bestuur voor  zaken genoemd onder artikel   12  lid 5;

2.  door  de  voorzitter,  tezamen met de  secretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van              

het  genoemde  onder  lid 3  van  dit  artikel;

3.  door  de  penningmeester,  daartoe door het bestuur schriftelijk  gemachtigd,  voor het kwiteren van  nota's  en het regelen  van  giro-  en/of bankzaken;

4.  door  de  voorzitter,  of bij  diens ontstentenis de secretaris,  bij  gerechtsprocedures,  naar  daartoe  verkregen schriftelijke  machtiging  van het bestuur.

 

Rekening  en  verantwoording

Artikel 14.

1.   Het  bestuur  is  verplicht  van  de  vermogenstoestand  van  de vereniging  zodanig  aantekening  te houden  dat  daaruit  te  allen  tijde  haar  rechten  en  verplichtingen kunnen  worden gekend.

2.   Het  bestuur  brengt behoudens  verlenging  van  deze  termijn  door  de  algemene  vergadering binnen  zes  maanden  na afloop van het verenigingsjaar  op een algemene vergadering haar  jaarverslag  uit  en doet,  onder  overlegging van de nodige  bescheiden  rekening  en  verantwoording  over  haar  in het afgelopen  verenigingsjaar  gevoerd bestuur.  Bij  gebreke hiervan  kan,   na  verloop  van  de  termijn,   ieder  lid  deze  rekening en  verantwoording  in  rechte  van het bestuur  vorderen.

Algemene  vergadering

(algemeen)

Artikel 15.

Jaarlijks,  uiterlijk  zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,  wordt  een  algemene vergadering (jaarvergadering)gehouden.

1.  Aan de  algemene  vergadering  komen  alle bevoegdheden  toe, die  niet  door  de  wet  of  de  statuten  aan  andere  organen  zijn opgedragen.

2. In  de  algemene  vergadering  komen  onder  meer  aan  de  orde:

a.  de  notulen  van  de  vorige  algemene  vergadering,

b.  het  jaarverslag  over  het  door het bestuur  in  het  afgelopen  verenigingsjaar  gevoerde  beleid;

c.  het  jaarverslag  over het  gevoerde  financiële  beleid  onder overlegging  van  balans  en  staat  van  baten  en  lasten.

d.  het  vers1ag  van  de kascommissie;

e.   de  benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar,

f.  de  begroting  voor  het  nieuwe  verenigingsjaar;

g.  het  vaststellen  van  de  hoogte  van  de  verenigingscontributie  en  de  gebruiksvergoeding  voor  de  tuinen.

 

Toegang  en  stemrecht

Artikel 16.

1.  Toegang  tot  de  algemene  vergadering hebben  alle  leden  van de  vereniging  met  uitzondering  van  de  onder  lid 2   van  dit artikel  genoemde  leden.

2.  Geen  toegang  hebben  geschorste  leden  en/of  geschorste bestuursleden,  behalve  tijdens behandeling van het agendapunt

waarin  hun  schorsing,  ontzetting of ontslag aan de orde komt.

3. leder  lid  van  de  vereniging  dat  een tuin  in  gebruik heeft bij  de  vereniging  en  niet geschorst is heeft stemrecht en

kan  een  stem  uitbrengen.

4.  Een  lid  dat  een  tuin  in  gebruik heeft en niet geschorst  is,  kan  zijn  stem door  een schriftelijk daartoe gemachtigd

ander  lid  laten uitbrengen.

Een  lid  kan  slechts  gemachtigde  zijn van  één  ander  lid.

5.  Aan  het  begin  van  de  vergadering wordt een presentielijst getekend.

 

Bijeenroeping

Artikel 17.

1.   De  algemene  vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De  oproeping  geschiedt  schriftelijk  aan  de adressen van de leden,   zulks  onder gelijktijdige  vermelding  van de  agenda.       -

De  termijn  voor  oproeping bedraagt  ten minste veertien dagen.

2.   De  algemene  vergaderingen wordt gehouden zo dikwijls het bestuur  zulks  wenselijk  oordeelt.

3.  Voorts  is  het  bestuur  op  schriftelijk met  redenen omkleed verzoek  van  ten minste  tien  leden verplicht  tot het bijeen

roepen  van  een  algemene  vergadering  op een  termijn van niet langer  dan  drie  maanden.

Indien  aan het  verzoek  binnen  zes  weken geen  gevolg wordt gegeven,  kunnen  de  verzoekers  zelf  tot  die  bijeenroeping

overgaan  door  oproeping  overeenkomstig het  gestelde onder lid 1  van  dit  artikel  danwel  bij  advertentie  in  ten minste

een veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair  gevestigd  is.

                                                                       

Voorzitterschap /Notulen

Artikel 18.

1. De  algemene  vergaderingen  worden  geleid  door  de  voorzitter  van  het  bestuur  of  zijn  plaatsvervanger.

Bij  afwezigheid  van  de  voorzitter  en  zijn  plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden -door  het  bestuur  aan

te  wijzen- als  voorzitter  op.

Wordt  ook op  deze  wijze  niet  in  het  voorzitterschap  voor zien,   dan voorziet  de  vergadering  daarin  zelve.

2.  Van het  verhandelde  in  elke  vergadering  worden door  de secretaris  of  een  ander  door  het  bestuur  daartoe  aangewezen

persoon  notulen  gemaakt,  die  op  de  eerstvolgende  vergadering er  goedkeuring  worden  voorgelegd  en  daarna  door  de  voorzitter  en  de  secretaris  worden  ondertekend.

 

Besluitvorming

Artikel 19.

1.   Het  ter  algemene  vergadering  uitgesproken  oordeel  van  de voorzitter  dat  door  de  vergadering  een  besluit  is  genomen,  is  beslissend.

2.  Wordt  echter  onmiddellijk  na  het  uitspreken  van  het  in het  eerste  lid  bedoelde  oordeel de  juistheid  daarvan betwist,  dan  vindt  een  nieuwe  stemming plaats,  wanneer de meerderheid  van  de  vergadering  of  indien de  oorspronkelijke

stemming  niet  hoofdelijk  of  schriftelijk  geschiedde,  een stemgerechtigde  aanwezige  dit  verlangt.

Door  deze  nieuwe  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  stemming.

3.  Voorzover  de  statuten of de wet niet anders bepalen,  worden  alle  besluiten  van de  algemene  vergadering genomen met

meerderheid  van  de  uitgebrachte  stemmen.

Onder  meerderheid  wordt verstaan meer  dan  de helft van de uitgebrachte  geldige  stemmen.

Blanco  stemmen  worden beschouwd  als  niet  te  zijn  uitgebracht.

4.   Indien bij  een  verkiezing  van personen niemand  de  meerderheid  heeft  verkregen,  heeft  een  tweede  stemming  plaats.    

Heeft  alsdan  weer  niemand  de  meerderheid  verkregen,  dan vinden herstemmingen plaats,  totdat hetzij  een persoon de meerderheid  heeft  verkregen,  hetzij  tussen  twee  personen  is  gestemd  en  de  stemmen  staken.

Bij  gemelde  herstemmingen (waaronder  niet  is  begrepen  de tweede  stemming)  wordt  telkens  gestemd  tussen  de  personen,

op  wie  bij  de  voorafgaande  stemming  is  gestemd,   evenwel  met uitzondering  van  de  persoon,   op  wie  bij  de  voorafgaande stemming  het  geringste  aantal  stemmen  is  uitgebracht.

Is  bij  die  voorafgaande  stemming  het  geringste  aantal  stemmen  op meer  dan een persoon uitgebracht,  dan wordt door loting  uitgemaakt,   op  wie  van  die  personen  bij  de  nieuwe  stemming  geen  stemmen  meer  kunnen worden  uitgebracht.

Ingeval bij  een  stemming  tussen  twee  personen  de  stemmen staken,  beslist  het  lot  wie  van  beiden  is  gekozen.

5.  Indien  de  stemmen  staken  over  een  voorstel  niet  rakende verkiezing  van  personen,  dan  is  het  voorstel  verworpen.

6.  Alle  stemmingen  geschieden mondeling,  tenzij  de  voorzitter  een  schriftelijke  stemming  gewenst  acht.

Over  personen  wordt  schriftelijk  gestemd.

Schriftelijke  stemming  geschiedt  bij  ongetekende,  gesloten briefjes.

Besluitvorming  bij  acclamatie  is  mogelijk,  tenzij  een of meer  stemgerechtigde  leden hoofdelijke  stemming  verlangt/

verlangen.

7.  Een  eenstemmig  besluit  van  alle  leden,   ook  al  zijn  deze  niet  in  een  vergadering  bijeen,   heeft,   mits  met  voorkennis  van  het  bestuur  genomen,  dezelfde kracht  als  een besluit van de  algemene  vergadering.

8.   Zolang  in  een  algemene vergadering  alle  leden aanwezig of vertegenwoordigd  zijn,  kunnen  geldige  besluiten worden genomen,  mits met  algemene  stemmen,  omtrent  alle  aan de orde komende  onderwerpen                                                        -  behalve  een  voorstel  tot  statutenwijziging  of  ontbinding   -  ook  al  heeft  geen oproeping plaatsgehad

of  is  deze  niet  op de  voorgeschreven wijze  geschied of  is enig  ander  voorschrift  omtrent het  oproepen  en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit  niet  in  acht  genomen.

 

Statutenwijziging

Artikel 20.

1. In  de  statuten  van  de  vereniging kan geen  verandering worden  gebracht  dan door  een besluit  van  een  algemene vergadering,  waartoe  is  opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging  van  de  statuten  zal  worden  voorgesteld.

2.   Zij  die  de  oproeping  tot de algemene vergadering ter behandeling  van  een  voorstel  tot  statutenwijziging hebben gedaan,  moeten  ten minste  veertien dagen voor de  vergadering een  afschrift  van  dat  voorstel,  waarin de  voorgedragen wijziging  woordelijk  is  opgenomen,  op  een daartoe  geschikte plaats  voor  de  leden  ter  inzage  leggen  tot  na  afloop  van  de dag  waarop  de  vergadering  wordt  gehouden.

Bovendien  wordt  een  afschrift  als  hiervoor  bedoeld,  aan  alle

leden  toegezonden.

3.  Een  besluit  tot  statutenwijziging  behoeft  ten minste twee/derde  van  de  uitgebrachte  geldige  stemmen  in  een vergadering  waarin  tenminste  twee/derde van de  leden tegenwoordig of vertegenwoordigd  is.

Is  niet  twee/derde  van  de  leden  tegenwoordig  of  vertegenwoordigd,  dan  wordt  na  een  week  doch  in  ieder  geval  binnen vier  weken  daarna  een  tweede  vergadering  bijeengeroepen, waarin  over  het  voorstel  zoals  dat  in de vorige  vergadering aan  de  orde  is  geweest,  ongeacht  het  aantal  tegenwoordige  of vertegenwoordigde  leden,  kan worden besloten,  mits met een meerderheid  van  ten minste  twee/derde  van de  uitgebrachte geldige  stemmen.

4.  Een  statutenwijziging  treedt  niet  in werking  dan  nadat

hiervan  een  notariële  akte  is  opgemaakt.

Tot  het  verlijden  van  de  notariële  akte  is  ieder  bestuurslid

bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 21.

1.                                                                                                                                            De  vereniging  kan  worden  ontbonden  door  een  besluit  van de algemene  vergadering.

Het  bepaalde  in  de  leden 1, 2 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige  toepassing.

2.  Het batig  saldo  na  vereffening  vervalt  aan  degenen  die

ten  tijde  van  het  besluit  tot  ontbinding  lid  waren.

Ieder  hunner  ontvangt  een  gelijk  deel.

Bij  het  besluit  tot  ontbinding  kan  echter  ook  een  andere  be-

stemming  aan het batig  saldo  worden  gegeven.

Huishoudelijk  reglement

Artikel 22.

1.   De  algemene  vergadering  zal  een huishoudelijk  reglement       

vaststellen.

2.   Het  huishoudelijk  reglement mag  niet  in  strijd  zijn met       

de  wet,   ook  waar  die  geen  dwingend  recht  bevat,   noch met  de

statuten.

Slotbepalingen

Artikel 23.

1.                                                                        In  bestuurs-,   commissie-  of  algemene  vergaderingen kunnen

geen  besluiten worden  genomen of stemmingen worden gehouden

over  punten  die  niet  in  de  agenda  der vergadering  zijn vermeld,   zulks  met  uitzondering  van het bepaalde  in artikel 19 lid 8.                      

2.                                                                        Beslissingen  in  alle  zaken waarin bij  wet,  statuten of

huishoudelijk  reglement niet  is  voorzien,  berusten,  behoudens  de  verantwoording  aan de algemene vergadering,  bij het

bestuur.

Tenslotte  verklaarden  de  comparanten dat het  bestuur  van de

vereniging  voor  de  eerste  maal  is  samengesteld  als  volgt:         

1.  de  comparant  sub 1   als  voorzitter;

2.  de  comparant  sub 2   als  secretaris;

3.  de heer  Gezinus  Johannes  Steenbeek,  gepensioneerde, wonende  te                                                               3231  CS  Brielle,   Van  Almondeweg 30,   geboren te  Winsum,                                                          gemeente  Baarderadeel,  Friesland,  op dertig december negentienhonderd  drie en twintig,  als penningmeester;

4.  de  heer  Max  Langelaan,   gepensioneerde,  wonende  te 3231XK Brielle,   Jan  de  Klerkstraat 62,  geboren te  Tegal,  Nederlands  Indië,  op vier  en  twintig mei  negentienhonderd acht  en  twintig,  als  bestuurslid;

5.  de  heer  Dirk  van  der  Kerkhoff,  politieambtenaar,  wonende

te 3232  XE  Brielle,  Alexander Verhuellstraat 157,  geboren te  Vlaardingen  op  zeven  november  negentienhonderd een en zestig, als  bestuurslid.

De  comparanten  zijn  mij,   notaris,  bekend.

Waarvan  akte in  minuut,   is  opgemaakt  en  verleden  te  Brielle,   op  datum  in het  hoofd  dezer  akte  vermeld.

Na  zakelijke  opgave  van  de  inhoud  van  deze  akte  aan  de  verschenen personen,  hebben dezen  eenparig  verklaard  van  de  inhoud  van  deze  akte  te  hebben  kennisgenomen  en  op  volledige       -

voorlezing  daarvan  geen  prijs  te  stellen.  Vervolgens  is  deze

akte  na  beperkte  voorlezing  door  de  comparanten  en  mij,  notaris,  ondertekend.

(getekend)   J.J.L.  Huber;  L.P.  Jansen;  P.J.  Buijtink.

UITGEGEVEN  VOOR AFSCHRIFT: