Aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een opstal VTV De Onrust

Naam:

Tuinnummer en aantal vierkante meter tuin:

Aantal vierkante meter reeds bebouwd:

Datum aanvraag:

Geplande datum aanvang plaatsing:

Type opstal (schuur of kas of ….:

Aantal bijlagen:

Er dienen tekeningen in tweevoud te worden ingediend, van bovenaanzicht, zijaanzicht en vooraanzicht met de exacte maatvoering en de ligging op het gehuurde perceel te worden bijgevoegd!

Voor akkoord,

de Commissie van Toezicht en Advies:

Handtekening                                   Handtekening                          Handtekening

 

 

 

d.d.                                                   d.d.                                          d.d.

 

Graag het ingevulde formulier en bijlagen inleveren in de zwarte brievenbus van tuinnummer ...

Enkele belangrijke voorwaarden waaraan een nieuw te plaatsen opstal dient te voldoen:

 - De oppervlakte van de te bouwen opstallen inclusief kassen en bestaande opstallen mag nooit meer bedragen dan tien procent       van het gehuurde tuinoppervlakte met een maximum van veertig vierkante meter;

 - De ligging van de kas of schuur met de ingang richting de Sint-Catharijne Kerk (Langesingel) en mag niet hoger zijn dan maximaal drie meter vanaf maaiveld. Alleen zadeldaken worden toegestaan;

 - De hoofdkleur van de te bouwen opstallen, met uit zondering van een aluminium kas, moet standaard donkergroen zijn;

 - E.e.a. is terug te vinden in het huishoudelijk reglement dat is te vinden op onze website:https://www.vtvdeonrust.nl/huishoudelijk-reglement